Check out our menu

Download menu (*.png)

Items
KP
512.Kalua Pork
$0.00
Katsu Chicken
514.Katsu Chicken
$0.00
Items
Spam
513.Spam
$0.00
Katsu Mahi
515.Katsu Mahi
$0.00
Back